Multi cultural

Helping the students and staff to appreciate beliefs and cultural values of others while teaching and learning through tolerance and understanding. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เน้นการสอนตามศักยภาพ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ

THINKING

Students learn to think, do, solve problems work as a team and maintain Thai culture and values and have a high level of English proficiency. นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการทำงานเป็นทีม และดำรงความเป็นไทย นักเรียนมีความแตกฉานในการใช้ภาษาอังกฤษ

ENVIRONMENT

All facilities are well equipped. Small classes (25 students maximum) ensure high quality teaching and maximum attention to individual student needs in both academic and physical subjects. อาคารสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน จึงได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

Our Mission

A new way to Your Learning Success

Learn More

Frequently Asked Questions

Q : What do the students get at KKVS? ถาม: นักเรียนได้อะไรจากการเรียนที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา A : Students are delivered the Thai and English curriculum by fully qualified and competent staff in well resourced classrooms and facilities. ตอบ: นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) สอนโดยคุณครูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านการสอน ภายใต้บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

Q : What is the teaching system of the school? ถาม: ระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างไร A : Teaching focuses on the individual student to enable them to succeed to the best of their abilities, as well as covering the legal requirements as specified by Government. ตอบ: การสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตัวเอง และขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

Q : How does the school prepare students for national and international tests and their continued education? ถาม: โรงเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างไรบ้าง A: Staff have a thorough knowledge of the national and international curriculums that are being taught at school and tested nationally. Opportunities are provided for all senior students to learn about and choose from quality tertiary educational institutions throughout Thailand and the rest of the world. ตอบ: บุคลากรครูของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการสอน สามารถสอนในหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนสามารถผ่านการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติได้ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน สามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้

About us

Who are we?

We are a multinational school with a staff of Thai and native English speaking teachers who are all fully qualified and experienced. เราเป็นโรงเรียนสองภาษาที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นสื่อการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่คุณครูทุกคนมีคุณวุฒิ คุณภาพ ประสบการณ์ และความสามารถทางการศึกษาอย่างแท้จริง

Learn More

Our Mission

Students learn to think, do, solve problems work as a team and maintain Thai culture and values. Students will have a high level of English proficiency. Teaching and learning styles focus mainly on individual potential and capabilities. นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการทำงานเป็นทีม และดำรงความเป็นไทย นักเรียนมีความแตกฉานในการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นการสอนตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อคุณภาพของผู้เรียนโดยแท้จริง

Ready for the future

We aim to produce quality students who are able to think, do, solve problems, operate in teams, have good Thai and English communication skills and be proactive in their uptake of new technologies. เรามุ่งมั่นที่จะผลิตผู้เรียนที่มีศักยภาพ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการทำงาน

Learn More

OUR PORTFOLIO

To produce positive Thai citizens who are disciplined, able to live in harmony with those of differing cultures, ethnicity and religions, follow the precepts of religion and do not indulge in substance abuse. เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กไทยให้เป็นผู้มีวินัย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในวัฒนธรรม สัญชาติ ศาสนา ที่แตกต่าง ปฏิบัติตามคำสอนของแต่ละศาสนาและไม่ลุ่มหลงในอบายมุข

ACADEMIC

The Management of the school will use good governance to support an efficient, quality bilingual teaching and learning environment, and will be aware of the interests of all the stakeholders in the school. ฝ่ายบริหารของโรงเรียน มีนโยบายที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนสองภาษาที่มีคุณภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ การเรียนรู้ที่ดี ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ

Learn More

NEWS

Maintain a positive learning environment for staff and students and provide the best possible physical resources, emotional and social support and positive learning environment.

Learn More

EXPERIENCE

Maintain Thai cultures and promote Thai, ASEAN and Western values. สืบสานประเพณีและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน และวัฒนธรรมตะวันตก

Learn More

Advance to an International level of Education เพื่ออนาคตก้าวไกลในระดับสากล.

Learn More

Teaching and learning styles focus mainly on individual potential and capabilities. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง